سیستم های درای وال و ساخت و ساز خشک

23 مهر 1399 در ساعت 10:24
14 بازدید
soheil

سیستم های درای وال و ساخت و ساز خشک

ابداع سیستم های درای وال که برای معادل فارسی آن از ساخت و ساز خشک نیز استفاده می شود به سال ها قبل باز می گردد. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم، اﻧﺪود ﮔﭽﻰ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮاى ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﻰ ﻣﻨﺎزل، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى ادارى و ﺑﺴﯿﺎرى از ساختمان ها در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رﻓﺖ. در آن زﻣﺎن واژه ﺧﺸﮏ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﻮﺷﺸﻰ دﯾﻮار ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺪود ﮔﭻ ﻧﺪاﺷﺖ، ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ رﻓﺖ. در ﺳﺎل ﻫﺎى ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى دﯾﻮار ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اینکه ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪود ﮔﭽﻰ (از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوى ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ، وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺮﯾﻦ، ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﺮاى ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻧﮓ ﮐﺎرى) را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و درای وال نامیده شد.

این سیستم ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎى ﻏﯿﺮ ﺑﺎرﺑﺮ و ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزك ﮐﺎرى دﯾﻮار و ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺰاى ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎب ﻧﮕﻪدارﻧﺪه و ﺻﻔﺤﻪ ﮔﭽﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روى آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﻣﻮاردى ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺻﻔﺤﻪ ﮔﭽﻰ از ﺻﻔﺤﺎت ﺳﯿﻤﺎﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻗﺎب ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه اﺻﻠﻰ از ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ C، U، L ﺷﮑﻞ ﺳﺮدﻧﻮرد ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه و در ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭼﻬﺎرﺗﺮاش ﭼﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻗﺎب اﺻﻠﻰ ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزه اى در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺪارد. اﺗﺼﺎل ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﻗﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭻ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ درز ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮار و ﺑﺘﻮﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص درزﮔﯿﺮى ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻄﺤﻰ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ می ﮔﺮدد. اﯾﻦ روش ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻤﻰ ﻣﺪوﻻر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى دﻗﯿﻖ، اﺟﺮاى ﺳﺮﯾﻊ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﺎزى را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

فناوری درای وال و ساخت و ساز خشک از سال 1335 به ایران وارد شد، اما تا سال 1374 مورد بهره برداری قرار نگرفت. با اینکه فناوری درای وال بیش از بیست سال است در ایران مورد بهره وری قرار گرفته، اما شاخص مصرف سرانه درای وال هنوز در مقایسه با کشورهای دیگر پایین است. دلیل عمده این فاصله، نبود دانش فنی درای وال میان مصرف کنندگان، سازندگان و دانش آموختگان صنعت ساخت و ساز و کمبود نیروی متخصص به شمار می آید. در دهه گذشته متخصصین فنی تاسیس مراکز آموزشی در تهران و سراسر کشور و همچنین با رایزنی با نظام آموزشی کشور توانسته اند گام های مهمی در نهادینه کردن درای وال و آموزش نیروهای متخصص در ایران بردارند. از جمله نخستین پروژه های بزرگی که در ایران با سیستم درای وال مورد بهره بردای قرار گرفت می توان به بیمارستان میلاد تهران اشاره کرد. امروز بیشتر بیمارستانها و ساختمان های دولتی و بسیاری از پروژه های خصوصی از سیستم های درای وال در ساخت و ساز بهره می گیرند.در ادامه به اختصار به بررسی سیستم های درای وال کی پلاس در ایران می پردازیم.

دیوار جدا کننده

این سیستم درای وال برای دیوارهای غیر باربری که نقش تقسیم فضاهای داخلی ساختمان را دارند استفاده می شود. این ساختار شامل قابهای فولادی سبک ساخته شده با مقاطع C,CW و U,UW بوده که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند.

سقف کاذب

سقف کاذب به عنوان مکمل سقف های اصلی در معماری داخلی سازه ها استفاده می شوند و روشی برای پوشش سقف اصلی طبقه هستند. به این صورت که ابتدا در سراسر فضا سازه ای فلزی به عنوان بستر به سقف اصلی ساختمان متصل می شود و صفحات روکشدار گچی بر این بستر قرار می گیرد. سقف کاذب یکی از پر کاربردترین سیستم های درای وال است.

دیوار پوششی

سیستم های دیوار پوششی ساختارهایی از درای وال هستند که جهت تکمیل نازک کاری (جایگزین گچ وخاک- سفیدکاری)، اصلاح خصوصیات فیزیکی مانند عایق صوت یا حرارت ، پوشش معماری و یا بازسازی سطوح دیوار های بنایی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند.

پوشش‌های محافظ در برابر حریق

از این ساختارها جهت حفاظت تیرها ، ستونها و سایر اعضای سازه های فولادی و همچنین پوشش داکتها و کانال جهت مقاوم نمودن در برابر آتش مستقیم تا میزان 180 دقیقه استفاده می شود .


امتیاز :

سیستم های درای وال و ساخت و ساز خشک

23 مهر 1399 در ساعت 10:22
16 بازدید
soheil

سیستم های درای وال و ساخت و ساز خشک

ابداع سیستم های درای وال که برای معادل فارسی آن از ساخت و ساز خشک نیز استفاده می شود به سال ها قبل باز می گردد. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم، اﻧﺪود ﮔﭽﻰ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮاى ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﻰ ﻣﻨﺎزل، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى ادارى و ﺑﺴﯿﺎرى از ساختمان ها در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رﻓﺖ. در آن زﻣﺎن واژه ﺧﺸﮏ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﻮﺷﺸﻰ دﯾﻮار ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺪود ﮔﭻ ﻧﺪاﺷﺖ، ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ رﻓﺖ. در ﺳﺎل ﻫﺎى ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى دﯾﻮار ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اینکه ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪود ﮔﭽﻰ (از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوى ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ، وزن ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺮﯾﻦ، ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﺮاى ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻧﮓ ﮐﺎرى) را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و درای وال نامیده شد.

این سیستم ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎى ﻏﯿﺮ ﺑﺎرﺑﺮ و ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزك ﮐﺎرى دﯾﻮار و ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺰاى ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎب ﻧﮕﻪدارﻧﺪه و ﺻﻔﺤﻪ ﮔﭽﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روى آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﻣﻮاردى ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺻﻔﺤﻪ ﮔﭽﻰ از ﺻﻔﺤﺎت ﺳﯿﻤﺎﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻗﺎب ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه اﺻﻠﻰ از ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ C، U، L ﺷﮑﻞ ﺳﺮدﻧﻮرد ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه و در ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭼﻬﺎرﺗﺮاش ﭼﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻗﺎب اﺻﻠﻰ ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزه اى در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺪارد. اﺗﺼﺎل ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﻗﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭻ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ درز ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮار و ﺑﺘﻮﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص درزﮔﯿﺮى ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻄﺤﻰ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ می ﮔﺮدد. اﯾﻦ روش ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻤﻰ ﻣﺪوﻻر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى دﻗﯿﻖ، اﺟﺮاى ﺳﺮﯾﻊ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﺎزى را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

فناوری درای وال و ساخت و ساز خشک از سال 1335 به ایران وارد شد، اما تا سال 1374 مورد بهره برداری قرار نگرفت. با اینکه فناوری درای وال بیش از بیست سال است در ایران مورد بهره وری قرار گرفته، اما شاخص مصرف سرانه درای وال هنوز در مقایسه با کشورهای دیگر پایین است. دلیل عمده این فاصله، نبود دانش فنی درای وال میان مصرف کنندگان، سازندگان و دانش آموختگان صنعت ساخت و ساز و کمبود نیروی متخصص به شمار می آید. در دهه گذشته متخصصین فنی تاسیس مراکز آموزشی در تهران و سراسر کشور و همچنین با رایزنی با نظام آموزشی کشور توانسته اند گام های مهمی در نهادینه کردن درای وال و آموزش نیروهای متخصص در ایران بردارند. از جمله نخستین پروژه های بزرگی که در ایران با سیستم درای وال مورد بهره بردای قرار گرفت می توان به بیمارستان میلاد تهران اشاره کرد. امروز بیشتر بیمارستانها و ساختمان های دولتی و بسیاری از پروژه های خصوصی از سیستم های درای وال در ساخت و ساز بهره می گیرند.در ادامه به اختصار به بررسی سیستم های درای وال کی پلاس در ایران می پردازیم.

دیوار جدا کننده

این سیستم درای وال برای دیوارهای غیر باربری که نقش تقسیم فضاهای داخلی ساختمان را دارند استفاده می شود. این ساختار شامل قابهای فولادی سبک ساخته شده با مقاطع C,CW و U,UW بوده که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند.

سقف کاذب

سقف کاذب به عنوان مکمل سقف های اصلی در معماری داخلی سازه ها استفاده می شوند و روشی برای پوشش سقف اصلی طبقه هستند. به این صورت که ابتدا در سراسر فضا سازه ای فلزی به عنوان بستر به سقف اصلی ساختمان متصل می شود و صفحات روکشدار گچی بر این بستر قرار می گیرد. سقف کاذب یکی از پر کاربردترین سیستم های درای وال است.

دیوار پوششی

سیستم های دیوار پوششی ساختارهایی از درای وال هستند که جهت تکمیل نازک کاری (جایگزین گچ وخاک- سفیدکاری)، اصلاح خصوصیات فیزیکی مانند عایق صوت یا حرارت ، پوشش معماری و یا بازسازی سطوح دیوار های بنایی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند.

پوشش‌های محافظ در برابر حریق

از این ساختارها جهت حفاظت تیرها ، ستونها و سایر اعضای سازه های فولادی و همچنین پوشش داکتها و کانال جهت مقاوم نمودن در برابر آتش مستقیم تا میزان 180 دقیقه استفاده می شود .


امتیاز :

سیستم ICF (قالب های عایق ماندگار)

29 شهريور 1399 در ساعت 11:42
24 بازدید
soheil

اجزا (مصالح) سیستم ICF:

پلی استایرن منبسط شونده

رابط های اتصال دهنده پلی اسایرن های دو طرف دیوار

* رابط ها می توانند از جنس پلی پروپیلن با دانسیته بالا، پلی استایرن منبسط شونده، پلی استایرن با مقاومت بالا، ورق گاوانیزه و یا میلگرد باشند. همچنین تعداد و ابعاد رابط ها باید به گونه ای باشد که تحمل بارهای حین اجرای ناشی از بتن ریزی و بتن تازه را داشته باشند.

میلگردهای افقی و قائم

بتن

* بتنی که در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد باید حداقل از رده C20 و اسلامپ آن نیز بین 100  تا 150 میلی متر باشد.

 

بر اساس شکل عایق و قالب، سیستم ICF به سه شکل اجرا می شود:

1- سیستم تخت یا مسطح (بیشتر این روش اجرا مرسوم است.)

2- سیستم شبکه‌ای پیوسته

3- سیستم شبکه‌ای منقطع حفره‌ای

 

انواع روش اجرای ICF

مزایای اقتصادی سیستم ICF:

۱- بازگشت سریع سرمایه به دلیل سرعت اجرای بالا

۲- کاهش هزینه انرژی به دلیل ایجاد عایق یکپارچه

۳- کاهش کارمزد به علت کاهش نیروی کار و عدم نیاز به نیروی کار ماهر

۴- کاهش هزینه تجهیزات کارگاه

بتن ریزی ICF

در عکس فوق، بتن‌ریزی سیستم ICF را مشاهده می‌کنید که قبل از آن باید نسبت به نصب پشت‌بندها اقدام نمود تا قالب‌ها در اثر فشار بتن دچار انحراف نشوند.

مزایای فنی سیستم ICF:

۱- سرعت اجرای بالا نسبت به روش سنتی به علت روش اجرای ساده، عدم نیاز به شمع بندی سقفها و عدم نیاز به ساخت اسکلت.

۲- عدم نیاز به ماشین آلات سنگین

۳- استحکام بیشترساختار بنا و مقاومت دربرابر زلزله به علت یکپارچگی سیستم

۴- صرفه جویی انرژی به علت ایجاد عایق یکپارچه و جرم حرارتی بتن

۵- عایق صوتی برابر db 45 (به دلیل ضخامت زیاد دیوارهای بتنی و حداقل بودن خلل و فرج داخل دیوارها)

۶- عایق حرارتی ۷۵ تا ۸۲ درصد

۷- عایق رطوبتی تا ۹۰ درصد

۸- حذف پرت مصالح و نخاله ساختمانی

9- امکان بتن ریزی در شرایط دمایی مختلف

۱۰- مقاوم در برابر آتش سوزی (طبق استاندارد ASTM به شماره E119، مقاومت در برابر آتش سوزی سیستم ICF بیشتر از ۲ ساعت تخمین زده شده است.)

۱۱- امکان اجرای انواع نماهای داخلی وخارجی

۱۲- امکان قابلیت تلفیق و سازگاری با انواع مصالح، سازه ها و سقف ها

۱۳- افزایش سرعت نصب درها، پنجره ها، سیم کشی و لوله کشی ساختمان

۱۴- مقاومت سازه در مقابل اثرات ناشی از رطوبت، باکتری، شوره، نشت مواد، سائیدگی، زنگ زدگی، اشعه ماورا بنفش و همچنین حشرات و حیوانات موذی و خزندگان.

۱۵- عدم آسیب رسانی به محیط زیست به دلیل کاهش مصرف سوخت و عدم مضرات اکولوژیکی در مراحل تولید.

 

صرفه جویی در مصرف انرژی :

سه فاکتور مهم در عملکرد ساختمان ها برای تعیین میزان صرفه جویی انرژی عبارت اند از:

۱- قابلیت انتقال حرارت.

۲- محبوس بودن هوا در داخل ساختمان.

۳- جرم حرارتی مصالح.

سیستم ICF از مزایای دوگانه عدم نفوذ هوا و جرم حرارتی بتن برای جلوگیری از انتقال حرارت و برودت بهره می‌برد. از طرف دیگر با استفاده از درها و پنجره های دو جداره و کاملاً عایق بندی شده امکان جابجایی ناخواسته هوای درون و بیرون ساختمان عملا کاهش می یابد. عملکرد حرارتی - برودتی دیوارهای این سیستم وقتی با ایزولاسیون ۳٫۵  اینچی به عنوان عایق بیرونی پوشانده می شود در محیط های بسیار گرم دارای شاخص حرارتی معادل (۱۷٫۹۳۴۵ RS ) می باشد که بیش از حد انتظار است و این امر می‌تواند بین ۵۰ الی ۷۰ درصد کاهش مصرف انرژی در ساختمان موثر باشد. همین مسئله مشوق پشتیبانی جدی سازمان محترم بهینه سازی مصرف سوخت کشور از این سیستم بوده است.

دیوارهای مورد استفاده از جنس پلی استایرن، به لحاظ توانایی جلوگیری از انتقال صوت بدون استفاده از هرگونه عایق صوتی اضافی در شرایط معمول و مساوی معادل ۱۱ درصد بیشتر از حد خواسته شده در استاندارد ASTM را دارد و دارای شاخص STC معادل ۵۰  می باشد؛ در حالیکه طبق استاندارد ASTM این شاخص معادل ۴۵ تعیین شده است. درنتیجه این دیوارها خود به عنوان یک نوع عایق صوتی نیز محسوب می شود.

مقاومت سیستم ICF در برابر مخاطرات طبیعی

برای اثبات عملکرد مناسب سازه های ICF و اطمینان از تامین خواسته های آئین نامه ها ومقررات ساختمانی کشورها، آزمایشات علمی بسیاری روی مقاومت و پایداری این ساختمان ها در مقابل نیروهای متفاوت موثر بر ساختمان توسط مراکز تحقیقاتی و علمی معتبر دنیا صورت گرفته است.

زلزله

مقاومت ساختمان در برابر نیروی زلزله با قالب های E.P.S پر شده از بتن مسلح به عنوان دیوارهای برشی را می توان به دوگروه زیر تقسیم بندی کرد:

1- ساختمان هایی که برش پایه ناشی از نیروی زلزله در آن ها، کمتر از ۱۵ درصد وزن ساختمان باشد.

2- ساختمان هایی که برش پایه ناشی از نیروی زلزله در آن ها، برابر یا بیشتر از ۱۵ درصد وزن ساختمان باشد.

به طور کلی تفاوت عمده در این دو گروه میزان مصرف آرماتور جهت مسلح سازی بتن داخل قالب های E.P.S و تغییر در حداکثر فاصله مجاز بین تیرهای افقی یا شیب دار سقف می باشد که براساس محاسبه، به شکل دقیق اندازه گیری شده و بهینه سازی می شود. در ایران با توجه به استاندارد ۲۸۰۰ معمولاً ساختمان ها در گروه اول قرار دارد.

باد

در ایران براساس آئین نامه های موجود، معمولاً نیروی باد به عنوان یک نیروی غالب در طراحی ساختمان های کم ارتفاع محسوب نمی شود. با این وجود مقاومت ساختمان در برابر نیروی باد طبق اطلاعات ارائه شده به شکلی است که باد ها تا سرعت ۲۳۰ کیلومتر در ساعت هیچگونه آسیبی به ساختمان نمی رساند.

آتش سوزی

با توجه به تغییرات ایجاد شده در خواص پلیمرهای مورد استفاده در سیستم ICF  مقاومت در برابر آتش سوزی در این سیستم به حدی افزایش یافته است که با توجه وجود بتن در داخل این سیستم می توان مقاومت آن را حتی بیشتر از یک دیوار کاملاً بتنی در نظر گرفت. حداقل مقاومت دیوارها و شیت های  پلیمری ۱۰ سانتی متری در میان شعله های آتش طبق شرایط استاندارد ASTM به شماره ۱۱۹E  قبل از تغییر فرم و کاهش پایداری ۳۰ دقیقه و حداقل مقاومت دیوارهای با ضخامت بیشتر، کمتر از دو ساعت سنجیده شده است.

قابلیت تلفیق وسازگاری با دیگرمصالح

از ویژگی های بارز سیستم ICF توانایی ترکیب اجزای مختلف آن با سیستم ساختمان سازی سنتی می باشد. به عنوان مثال در صورت نیاز مشتری به استفاده از تیرچه بلوک یا حتی طاق ضربی در سقف و یا موزائیک و سرامیک کاری در کف یا هر نمای ظاهری مانند نمای دیوار آجری، نمای رومی یا سیمانی یا رنگ تگری کاملاً سازگار می باشد.


امتیاز :

سیستم ICF (قالب های عایق ماندگار)

29 شهريور 1399 در ساعت 11:42
40 بازدید
soheil

اجزا (مصالح) سیستم ICF:

پلی استایرن منبسط شونده

رابط های اتصال دهنده پلی اسایرن های دو طرف دیوار

* رابط ها می توانند از جنس پلی پروپیلن با دانسیته بالا، پلی استایرن منبسط شونده، پلی استایرن با مقاومت بالا، ورق گاوانیزه و یا میلگرد باشند. همچنین تعداد و ابعاد رابط ها باید به گونه ای باشد که تحمل بارهای حین اجرای ناشی از بتن ریزی و بتن تازه را داشته باشند.

میلگردهای افقی و قائم

بتن

* بتنی که در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد باید حداقل از رده C20 و اسلامپ آن نیز بین 100  تا 150 میلی متر باشد.

 

بر اساس شکل عایق و قالب، سیستم ICF به سه شکل اجرا می شود:

1- سیستم تخت یا مسطح (بیشتر این روش اجرا مرسوم است.)

2- سیستم شبکه‌ای پیوسته

3- سیستم شبکه‌ای منقطع حفره‌ای

 

انواع روش اجرای ICF

مزایای اقتصادی سیستم ICF:

۱- بازگشت سریع سرمایه به دلیل سرعت اجرای بالا

۲- کاهش هزینه انرژی به دلیل ایجاد عایق یکپارچه

۳- کاهش کارمزد به علت کاهش نیروی کار و عدم نیاز به نیروی کار ماهر

۴- کاهش هزینه تجهیزات کارگاه

بتن ریزی ICF

در عکس فوق، بتن‌ریزی سیستم ICF را مشاهده می‌کنید که قبل از آن باید نسبت به نصب پشت‌بندها اقدام نمود تا قالب‌ها در اثر فشار بتن دچار انحراف نشوند.

مزایای فنی سیستم ICF:

۱- سرعت اجرای بالا نسبت به روش سنتی به علت روش اجرای ساده، عدم نیاز به شمع بندی سقفها و عدم نیاز به ساخت اسکلت.

۲- عدم نیاز به ماشین آلات سنگین

۳- استحکام بیشترساختار بنا و مقاومت دربرابر زلزله به علت یکپارچگی سیستم

۴- صرفه جویی انرژی به علت ایجاد عایق یکپارچه و جرم حرارتی بتن

۵- عایق صوتی برابر db 45 (به دلیل ضخامت زیاد دیوارهای بتنی و حداقل بودن خلل و فرج داخل دیوارها)

۶- عایق حرارتی ۷۵ تا ۸۲ درصد

۷- عایق رطوبتی تا ۹۰ درصد

۸- حذف پرت مصالح و نخاله ساختمانی

9- امکان بتن ریزی در شرایط دمایی مختلف

۱۰- مقاوم در برابر آتش سوزی (طبق استاندارد ASTM به شماره E119، مقاومت در برابر آتش سوزی سیستم ICF بیشتر از ۲ ساعت تخمین زده شده است.)

۱۱- امکان اجرای انواع نماهای داخلی وخارجی

۱۲- امکان قابلیت تلفیق و سازگاری با انواع مصالح، سازه ها و سقف ها

۱۳- افزایش سرعت نصب درها، پنجره ها، سیم کشی و لوله کشی ساختمان

۱۴- مقاومت سازه در مقابل اثرات ناشی از رطوبت، باکتری، شوره، نشت مواد، سائیدگی، زنگ زدگی، اشعه ماورا بنفش و همچنین حشرات و حیوانات موذی و خزندگان.

۱۵- عدم آسیب رسانی به محیط زیست به دلیل کاهش مصرف سوخت و عدم مضرات اکولوژیکی در مراحل تولید.

 

صرفه جویی در مصرف انرژی :

سه فاکتور مهم در عملکرد ساختمان ها برای تعیین میزان صرفه جویی انرژی عبارت اند از:

۱- قابلیت انتقال حرارت.

۲- محبوس بودن هوا در داخل ساختمان.

۳- جرم حرارتی مصالح.

سیستم ICF از مزایای دوگانه عدم نفوذ هوا و جرم حرارتی بتن برای جلوگیری از انتقال حرارت و برودت بهره می‌برد. از طرف دیگر با استفاده از درها و پنجره های دو جداره و کاملاً عایق بندی شده امکان جابجایی ناخواسته هوای درون و بیرون ساختمان عملا کاهش می یابد. عملکرد حرارتی - برودتی دیوارهای این سیستم وقتی با ایزولاسیون ۳٫۵  اینچی به عنوان عایق بیرونی پوشانده می شود در محیط های بسیار گرم دارای شاخص حرارتی معادل (۱۷٫۹۳۴۵ RS ) می باشد که بیش از حد انتظار است و این امر می‌تواند بین ۵۰ الی ۷۰ درصد کاهش مصرف انرژی در ساختمان موثر باشد. همین مسئله مشوق پشتیبانی جدی سازمان محترم بهینه سازی مصرف سوخت کشور از این سیستم بوده است.

دیوارهای مورد استفاده از جنس پلی استایرن، به لحاظ توانایی جلوگیری از انتقال صوت بدون استفاده از هرگونه عایق صوتی اضافی در شرایط معمول و مساوی معادل ۱۱ درصد بیشتر از حد خواسته شده در استاندارد ASTM را دارد و دارای شاخص STC معادل ۵۰  می باشد؛ در حالیکه طبق استاندارد ASTM این شاخص معادل ۴۵ تعیین شده است. درنتیجه این دیوارها خود به عنوان یک نوع عایق صوتی نیز محسوب می شود.

مقاومت سیستم ICF در برابر مخاطرات طبیعی

برای اثبات عملکرد مناسب سازه های ICF و اطمینان از تامین خواسته های آئین نامه ها ومقررات ساختمانی کشورها، آزمایشات علمی بسیاری روی مقاومت و پایداری این ساختمان ها در مقابل نیروهای متفاوت موثر بر ساختمان توسط مراکز تحقیقاتی و علمی معتبر دنیا صورت گرفته است.

زلزله

مقاومت ساختمان در برابر نیروی زلزله با قالب های E.P.S پر شده از بتن مسلح به عنوان دیوارهای برشی را می توان به دوگروه زیر تقسیم بندی کرد:

1- ساختمان هایی که برش پایه ناشی از نیروی زلزله در آن ها، کمتر از ۱۵ درصد وزن ساختمان باشد.

2- ساختمان هایی که برش پایه ناشی از نیروی زلزله در آن ها، برابر یا بیشتر از ۱۵ درصد وزن ساختمان باشد.

به طور کلی تفاوت عمده در این دو گروه میزان مصرف آرماتور جهت مسلح سازی بتن داخل قالب های E.P.S و تغییر در حداکثر فاصله مجاز بین تیرهای افقی یا شیب دار سقف می باشد که براساس محاسبه، به شکل دقیق اندازه گیری شده و بهینه سازی می شود. در ایران با توجه به استاندارد ۲۸۰۰ معمولاً ساختمان ها در گروه اول قرار دارد.

باد

در ایران براساس آئین نامه های موجود، معمولاً نیروی باد به عنوان یک نیروی غالب در طراحی ساختمان های کم ارتفاع محسوب نمی شود. با این وجود مقاومت ساختمان در برابر نیروی باد طبق اطلاعات ارائه شده به شکلی است که باد ها تا سرعت ۲۳۰ کیلومتر در ساعت هیچگونه آسیبی به ساختمان نمی رساند.

آتش سوزی

با توجه به تغییرات ایجاد شده در خواص پلیمرهای مورد استفاده در سیستم ICF  مقاومت در برابر آتش سوزی در این سیستم به حدی افزایش یافته است که با توجه وجود بتن در داخل این سیستم می توان مقاومت آن را حتی بیشتر از یک دیوار کاملاً بتنی در نظر گرفت. حداقل مقاومت دیوارها و شیت های  پلیمری ۱۰ سانتی متری در میان شعله های آتش طبق شرایط استاندارد ASTM به شماره ۱۱۹E  قبل از تغییر فرم و کاهش پایداری ۳۰ دقیقه و حداقل مقاومت دیوارهای با ضخامت بیشتر، کمتر از دو ساعت سنجیده شده است.

قابلیت تلفیق وسازگاری با دیگرمصالح

از ویژگی های بارز سیستم ICF توانایی ترکیب اجزای مختلف آن با سیستم ساختمان سازی سنتی می باشد. به عنوان مثال در صورت نیاز مشتری به استفاده از تیرچه بلوک یا حتی طاق ضربی در سقف و یا موزائیک و سرامیک کاری در کف یا هر نمای ظاهری مانند نمای دیوار آجری، نمای رومی یا سیمانی یا رنگ تگری کاملاً سازگار می باشد.


امتیاز :

طراحی اداری ، دفتر و اتاق کار

11 مرداد 1399 در ساعت 9:19
56 بازدید
soheil

طراحی دفتر هم برای کارمندان و هم برای مشتریان بسیار حیاتی است. برای کارمندانی که بخش اعظم روز خود را در یک دفتر می گذرانند ، ایجاد فضایی کاربردی ، بصری جذاب و راحت  بسیار مهم است ، همه اینها باعث افزایش بهره وری و کارآیی می شود. برای مشتریان ، طراحی دفتر نمایش را برای یک تجارت تنظیم کرده و داستانی را در مورد برند ، حرفه ای بودن و موفقیت بازگو می کند. مبتنی بر شواهد در مباحث بهداشت و درمان، طراحی داخلی-بدون توجه به آنچه خلق و خو، نگرش ها همه چیز مردم را تحت تاثیر قرار می دهد اشتباه است . به همین دلیل است که ایجاد فضایی مناسب برای مدیران ، کارمندان و مشتریان  فقط یک تجمل محسوب نمی شود ، بلکه یک ضرورت محسوب می شود.

طراحی دفتر کار افیس

طراحی دفتر کار افیس

طراحی دفتر کار افیس

این نکات را در نظر بگیرید:

کارمندان وقت بیشتری روز خود را در محل کار سپری می کنند تا در خانه ، با توجه به این امر ، این حس  ایجاد می شود که دفتر کار یا شرکت با طراحی مناسب می توانند روحیه کارکنان ، بهره وری ، کارآیی و نگرش کلی  را افزایش دهند. ایده این است که دفتر را به مکانی تبدیل کنیم که می خواهند باشد ، نه آنجا که باید باشد.
مشتریان  نیز از طراحی دفتر پیام دریافت می کنند. اگر یک دفتر به هم ریخته ، منسوخ شده و طراحی ضعیفی داشته باشد ، ممکن است مشتریان  در مورد این شرکت افکار منفی را بررسی  کنند. از طرف دیگر ، طراحی سازمان یافته ، خشنود و خاص و زیبا ، به مردم در مورد  حس خوبی در مورد برند شما می دهد .  آنچه  باعث افزایش اعتماد به نفس در تجارت می شود موفقیت و خاص بودن است . در این راستا ، طراحی داخلی دفتر شبیه به “لباس برای موفقیت” است.
طراحی دفتر همچنین نوع مشاغل مورد نظر خود را منتقل می کند. به عنوان مثال ، ممکن است دفتر وکالت با رنگهای تیره تر و خطوط مستقیم ، پیچیده تر و حرفه ای تر به نظر برسد ، در حالی که یک دفتر طراحی گرافیک با رنگ ها و طرح های روشن ممکن است سرگرم کننده تر و خلاق تر باشد. این یک عامل مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا عملکرد و هدف تجارت را نشان می دهد.
طراحی داخلی آگاهانه و ناخودآگاه بر روحیه و انرژی افراد بطور روزمره تأثیر می گذارد. فضای داخلی ادارات این توانایی را دارد که نقش مهمی در تأثیرگذاری بر احساسات مالکان ، کارمندان و مشتریان داشته باشد. این امر باعث می شود تا طراحی آن به یکی از مهمترین تصمیمی که یک شرکت می تواند هنگام ایجاد یک هویت و محل کار سالم ببرد.

مارتین ریوز ، رئیس طراحی دفتر در Maris Interiors می گوید: “طراحی خوب دفتر و دانش و احساسات را با هم در هم می آمیزد – توازن هر دو بسیار مهم است. یک دفتر با طراحی مناسب به جذب و حفظ بهترین کارکنان کمک می کند و محیطی ارامش بخش برای همه فراهم می شود.. ”

مشاغل موفق وقت و انرژی خود را صرف اطمینان از طراحی مناسب دفاترشان می کنند. محیط کار اداری نه تنها باعث ایجاد یک محل کار سالم می شود بلکه یک محیط اداری توانایی تقویت و پشتیبانی از یک تجارت موفق  را دارد.

ما در گروه معماری خانه نو طرح نو ، جایی که بی وقفه در تلاشیم تا شما را در طراحی با توجه به برند و نوع فعالیتتان همراهی کنیم و سپس در مرحله اجرا دفتر کارو یا شرکتی با طراحی و اجرای خاص به شما تحویل دهیم

همین حالا جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

09195344223    —     44141707


امتیاز :
صفحه قبل 1 صفحه بعد